ARMACO d.o.o.

Savjetovanje u vezi s računalima • osnovano 2002. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 18.582 17.504
Dobit (neto) −15.214 9.715
Imovina 181.939 162.402
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 32 32

Vlasnici i uprava

Zdravko Kuzmić jedini osnivač d.o.o, prokurist
Taja Kuzmić direktor

ARMACO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 35.247 53.597 18.355 18.582 17.504
Poslovni prihodi 33.893 53.380 18.353 18.581 17.500
Poslovni rashodi 13.261 28.928 22.290 33.796 7.789
Financijski prihodi 1.354 217 2 1 4
Financijski rashodi 1 266 0 0 0
Ukupni rashodi 13.262 29.194 22.290 33.796 7.789
Dobit ili gubitak razdoblja 21.986 24.403 −3.935 −15.214 9.715
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 21.986 24.403 −3.935 −15.214 9.715
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 156.522 198.654 223.803 78.292 78.291
Nematerijalna imovina 78.230 120.362 145.511 0 0
Materijalna imovina 78.292 78.292 78.292 78.292 78.291
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 101.341 111.657 100.855 103.647 84.110
Potraživanja 78.846 89.019 62.037 56.219 74.241
Financijska imovina 2.085 704 704 704 704
Novac u banci i blagajni 20.410 21.934 38.114 46.724 9.164
Ukupno aktiva 258.026 310.311 324.657 181.939 162.402

ARMACO d.o.o. za savjetovanje i posredovanje Zagreb