ARMACO d.o.o.

Savjetovanje u vezi s računalima • osnovano 2002. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 18.354 18.581
Dobit (neto) −3.935 −15.213
Imovina 324.657 181.939
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 53 32
2021 2022
Prihodi 138.292 140.006
Dobit (neto) −29.649 −114.629
Imovina 2.446.130 1.370.823
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 406 244

Vlasnici i uprava

Zdravko Kuzmić jedini osnivač d.o.o, prokurist
Taja Kuzmić direktor

ARMACO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 617 35.247 53.596 18.354 18.581
Poslovni prihodi 501 33.893 53.379 18.352 18.581
Poslovni rashodi 20.821 13.260 28.927 22.289 33.795
Financijski prihodi 116 1.353 217 1 0
Financijski rashodi 128 0 265 - -
Ukupni rashodi 20.949 13.261 29.193 22.289 33.795
Dobit ili gubitak razdoblja −20.331 21.985 24.402 −3.935 −15.213
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −20.331 21.985 24.402 −3.935 −15.213
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 156.521 156.521 198.653 223.802 78.291
Nematerijalna imovina 78.230 78.230 120.361 145.510 -
Materijalna imovina 78.291 78.291 78.291 78.291 78.291
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 58.758 101.340 111.657 100.854 103.647
Potraživanja 57.169 78.846 89.018 62.036 56.219
Financijska imovina 704 2.084 704 704 704
Novac u banci i blagajni 514 20.409 21.933 38.113 46.724
Ukupno aktiva 215.443 258.026 310.310 324.657 181.939
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.654 265.571 403.825 138.292 140.006
Poslovni prihodi 3.775 255.370 402.188 138.280 140.000
Poslovni rashodi 156.877 99.915 217.957 167.941 254.635
Financijski prihodi 879 10.201 1.637 12 6
Financijski rashodi 966 5 2.004 - -
Ukupni rashodi 157.843 99.920 219.961 167.941 254.635
Dobit ili gubitak razdoblja −153.189 165.651 183.864 −29.649 −114.629
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −153.189 165.651 183.864 −29.649 −114.629
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.179.313 1.179.315 1.496.756 1.686.241 589.891
Nematerijalna imovina 589.425 589.425 906.866 1.096.351 -
Materijalna imovina 589.888 589.890 589.890 589.890 589.891
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 442.717 763.553 841.280 759.889 780.932
Potraživanja 430.744 594.066 670.713 467.415 423.584
Financijska imovina 5.306 15.708 5.306 5.306 5.306
Novac u banci i blagajni 3.875 153.779 165.261 287.168 352.042
Ukupno aktiva 1.623.259 1.944.097 2.338.036 2.446.130 1.370.823

ARMACO d.o.o. za savjetovanje i posredovanje Zagreb