RARE ROOT j.d.o.o. u stečaju

Agencije za poslovanje nekretninama • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ilica 138
Zagreb

☎ +385 1 7000 547

 

OIB61848414236

MBS081054767

Pošalji e-mail
2019 2020
Prihodi 4.892 14.600
Dobit (neto) −7.032 8.221
Imovina 133 18.383
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 253 168

Vlasnici i uprava

TAREK HASSAN ABDALAAL MOHAMED ATTIA jedini član j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

RARE ROOT j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 2.801 22.713 35.440 4.892 14.600
Poslovni prihodi 2.801 22.650 35.440 4.892 14.600
Poslovni rashodi 1.868 23.939 33.666 11.915 6.217
Financijski prihodi 0 63 0 0 0
Financijski rashodi 8 85 1 9 0
Ukupni rashodi 1.876 24.024 33.667 11.924 6.217
Dobit ili gubitak razdoblja 740 −1.311 1.707 −7.032 8.221
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 924 −1.311 1.773 −7.032 8.383
Porez na dobit 185 0 65 0 162
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 5.878 3.068 8.089 133 18.383
Potraživanja 1.717 242 581 133 18.383
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 4.162 2.826 7.508 0 0
Ukupno aktiva 5.878 3.068 8.089 133 18.383

RARE ROOT j.d.o.o. za savjetovanje i usluge u stečaju Zagreb