LEĆEVAČKA MLJEKARA PRAMENKA d.o.o. u stečaju

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) - -
Imovina 310.565 310.565
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) - -
Imovina 2.339.954 2.339.954
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ivan Nikolić jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

LEĆEVAČKA MLJEKARA PRAMENKA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.890 - - - -
Poslovni prihodi 4.890 - - - -
Poslovni rashodi 38.376 - - - -
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 12 - - - -
Ukupni rashodi 38.388 - - - -
Dobit ili gubitak razdoblja −33.498 - - - -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −33.498 - - - -
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 201.667 310.565 310.565 310.565 255.999
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 201.667 310.565 310.565 310.565 255.999
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 108.897 - - - 54.565
Potraživanja 26.516 - - - 54.565
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 310.565 310.565 310.565 310.565 310.565
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 36.846 - - - -
Poslovni prihodi 36.846 - - - -
Poslovni rashodi 289.145 - - - -
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 94 - - - -
Ukupni rashodi 289.239 - - - -
Dobit ili gubitak razdoblja −252.393 - - - -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −252.393 - - - -
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.519.464 2.339.954 2.339.954 2.339.954 1.928.829
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.519.464 2.339.954 2.339.954 2.339.954 1.928.829
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 820.490 - - - 411.125
Potraživanja 199.788 - - - 411.125
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 2.339.954 2.339.954 2.339.954 2.339.954 2.339.954

LEĆEVAČKA MLJEKARA PRAMENKA društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju Lećevica