BIRANO d.o.o. u stečaju

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vrančićeva 13
Knin

☎ +385 91 203 0109

 

OIB50004528923

MBS060143714

2019 2020
Prihodi 0 10.356
Dobit (neto) −281 2.530
Imovina 2.397 6.608
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Saša Erceg jedini osnivač d.o.o.
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

BIRANO d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 257 2.654 0 0 10.356
Poslovni prihodi 202 2.654 0 0 10.356
Poslovni rashodi 17.562 29.860 134 281 7.519
Financijski prihodi 56 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 1.612 0 0 0
Ukupni rashodi 17.562 31.472 134 281 7.519
Dobit ili gubitak razdoblja −17.304 −28.818 −134 −281 2.530
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −17.304 −28.818 −134 −281 2.837
Porez na dobit 0 0 0 0 307
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 1.736 2.858 2.644 2.397 6.608
Potraživanja 1.736 114 114 151 1.378
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 0 2.745 2.530 2.246 5.230
Ukupno aktiva 1.736 2.858 2.644 2.397 6.608

BIRANO, građenje i trgovina d.o.o. u stečaju Knin