PENTA d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 2.992.696 7.850.274
Dobit (neto) 248.029 468.367
Imovina 1.154.354 1.449.865
Zaposleni 16 18
Prosječna plaća 1.076 1.117
2021 2022
Prihodi 22.548.472 59.147.890
Dobit (neto) 1.868.781 3.528.915
Imovina 8.697.487 10.924.010
Zaposleni 16 18
Prosječna plaća 8.111 8.421

Vlasnici i uprava

Stjepan Žunić jedini osnivač d.o.o, direktor
Nikica Žunić direktor

PENTA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.271.429 5.810.669 1.674.846 2.992.696 7.850.274
Poslovni prihodi 4.261.765 5.802.638 1.674.131 2.991.363 7.846.394
Poslovni rashodi 4.113.000 5.597.617 1.582.183 2.700.104 7.276.471
Financijski prihodi 9.664 8.031 715 1.332 3.879
Financijski rashodi 6.378 4.811 838 13.329 2.911
Ukupni rashodi 4.119.379 5.602.428 1.583.021 2.713.434 7.279.383
Dobit ili gubitak razdoblja 121.297 168.163 91.825 248.029 468.367
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 152.050 208.240 91.825 279.262 570.890
Porez na dobit 30.752 40.077 - 31.232 102.522
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 277.374 288.221 249.113 213.885 191.787
Nematerijalna imovina 9.108 34.858 16.853 246 -
Materijalna imovina 268.265 253.362 232.260 213.638 191.787
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 880.268 745.914 701.907 940.469 1.258.078
Potraživanja 654.357 556.372 286.231 475.006 476.754
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 225.911 189.542 415.675 465.463 781.323
Ukupno aktiva 1.157.642 1.034.136 951.020 1.154.354 1.449.865
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 32.183.088 43.780.492 12.619.134 22.548.472 59.147.890
Poslovni prihodi 32.110.272 43.719.980 12.613.743 22.538.428 59.118.663
Poslovni rashodi 30.989.406 42.175.248 11.920.964 20.343.940 54.824.578
Financijski prihodi 72.816 60.510 5.391 10.043 29.227
Financijski rashodi 48.059 36.253 6.314 100.430 21.940
Ukupni rashodi 31.037.464 42.211.500 11.927.278 20.444.372 54.846.518
Dobit ili gubitak razdoblja 913.918 1.267.029 691.856 1.868.781 3.528.915
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.145.624 1.568.991 691.856 2.104.101 4.301.372
Porez na dobit 231.706 301.962 - 235.320 772.457
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.089.875 2.171.607 1.876.946 1.611.517 1.445.021
Nematerijalna imovina 68.625 262.644 126.982 1.855 -
Materijalna imovina 2.021.250 1.908.963 1.749.964 1.609.662 1.445.021
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.632.385 5.620.092 5.288.521 7.085.970 9.478.989
Potraživanja 4.930.258 4.191.987 2.156.611 3.578.939 3.592.106
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.702.127 1.428.105 3.131.910 3.507.031 5.886.883
Ukupno aktiva 8.722.260 7.791.699 7.165.467 8.697.487 10.924.010

PENTA turistička agencija d.o.o. za usluge Zagreb