NOVO PHARMA d.o.o.

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Poljana Borisa Hanžekovića 60
Zagreb

☎ +385 1 3881 721

 

OIB58576775023

MBS080888925

2021 2022
Prihodi - 194.595
Dobit (neto) −16.134 25.468
Imovina 1.638 43.361
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 601 364
2021 2022
Prihodi - 1.466.178
Dobit (neto) −121.564 191.891
Imovina 12.346 326.704
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4.533 2.750

Vlasnici i uprava

Nikica Žunić jedini osnivač d.o.o, direktor

NOVO PHARMA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 194.595
Poslovni prihodi - 194.548
Poslovni rashodi 16.134 167.744
Financijski prihodi - 46
Financijski rashodi - 1.097
Ukupni rashodi 16.134 168.841
Dobit ili gubitak razdoblja −16.134 25.468
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −16.134 25.753
Porez na dobit - 285
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 1.638 43.361
Potraživanja 449 38.375
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 1.188 4.985
Ukupno aktiva 1.638 43.361
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 1.466.178
Poslovni prihodi - 1.465.829
Poslovni rashodi 121.564 1.263.873
Financijski prihodi - 349
Financijski rashodi - 8.266
Ukupni rashodi 121.564 1.272.139
Dobit ili gubitak razdoblja −121.564 191.891
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −121.564 194.039
Porez na dobit - 2.148
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 12.346 326.704
Potraživanja 3.390 289.137
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 8.956 37.567
Ukupno aktiva 12.346 326.704

NOVO PHARMA d.o.o. za trgovinu Zagreb