FIMA PLUS d.o.o.

Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Stanka Vraza 25
Varaždin

☎ +385 42 660 987

 

OIB32355892870

MBS070104463

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 43.447 67.394
Dobit (neto) −34.935 −14.142
Imovina 32.535 47.798
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 612 1.400
2021 2022
Prihodi 327.352 507.787
Dobit (neto) −263.225 −106.553
Imovina 245.142 360.139
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 4.618 10.551

Vlasnici i uprava

KARFIJAM d.o.o. član društva
Neven Šalamon član društva
Milan Horvat direktor

FIMA PLUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 67.666 14.891 12.514 43.447 67.394
Poslovni prihodi 64.697 5.932 1 46 1.659
Poslovni rashodi 75.666 66.664 68.761 70.823 74.239
Financijski prihodi 2.968 8.958 12.512 43.400 65.735
Financijski rashodi 2.595 1.999 3.258 7.560 7.297
Ukupni rashodi 78.262 68.664 72.020 78.383 81.536
Dobit ili gubitak razdoblja −10.596 −53.773 −59.506 −34.935 −14.142
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −10.596 −53.773 −59.506 −34.935 −14.142
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.842 7.147 3.799 454 36
Nematerijalna imovina 296 6.704 3.770 53 -
Materijalna imovina 1.522 414 - 371 -
Financijska imovina 23 28 28 28 36
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 70.465 30.520 33.719 32.081 47.761
Potraživanja 17.392 4.356 5.996 6.085 1.985
Financijska imovina 40.745 25.658 24.912 24.912 24.912
Novac u banci i blagajni 12.326 113 2.418 692 20.472
Ukupno aktiva 72.308 37.668 37.519 32.535 47.798
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 509.830 112.198 94.288 327.352 507.787
Poslovni prihodi 487.461 44.700 14 350 12.500
Poslovni rashodi 570.112 502.287 518.086 533.616 559.360
Financijski prihodi 22.369 67.498 94.274 327.002 495.287
Financijski rashodi 19.554 15.066 24.552 56.961 54.980
Ukupni rashodi 589.666 517.353 542.638 590.577 614.340
Dobit ili gubitak razdoblja −79.836 −405.155 −448.350 −263.225 −106.553
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −79.836 −405.155 −448.350 −263.225 −106.553
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 13.884 53.853 28.630 3.423 278
Nematerijalna imovina 2.234 50.512 28.412 406 -
Materijalna imovina 11.472 3.123 - 2.799 -
Financijska imovina 178 218 218 218 278
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 530.922 229.960 254.058 241.719 359.861
Potraživanja 131.046 32.825 45.183 45.851 14.960
Financijska imovina 307.000 193.323 187.700 187.700 187.700
Novac u banci i blagajni 92.876 858 18.221 5.214 154.247
Ukupno aktiva 544.806 283.813 282.688 245.142 360.139

FIMA PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje Varaždin