BACKSTAGE CONSULTING d.o.o.

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova • osnovano 2010. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Draškovićeva ulica 12
Zagreb

☎ +385 1 2344 555

 

OIB50891268091

MBS080725112

2021 2022
Prihodi 138.884 342.234
Dobit (neto) 2.469 203.232
Imovina 321.313 195.192
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 509 647
2021 2022
Prihodi 1.046.423 2.578.564
Dobit (neto) 18.606 1.531.256
Imovina 2.420.933 1.470.680
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 3.836 4.877

Vlasnici i uprava

Ivana Šoljan jedini član d.o.o, direktor
Danijela Filipčić prokurist

BACKSTAGE CONSULTING d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 271.147 178.504 65.323 138.884 342.234
Poslovni prihodi 181.695 107.809 53.927 81.889 340.768
Poslovni rashodi 449.060 158.106 80.621 130.904 138.385
Financijski prihodi 89.451 70.695 11.396 56.994 1.465
Financijski rashodi 11.067 17.810 1.154 5.509 448
Ukupni rashodi 460.128 175.916 81.775 136.414 138.834
Dobit ili gubitak razdoblja −188.980 2.094 −16.451 2.469 203.232
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −188.980 2.588 −16.451 2.469 203.399
Porez na dobit - 493 - - 167
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 83.609 116.316 122.916 120.931 56.565
Nematerijalna imovina 45.499 45.499 45.499 45.077 4.319
Materijalna imovina 38.109 70.816 77.416 75.853 52.245
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 185.220 108.824 48.671 200.381 138.627
Potraživanja 40.013 13.333 26.785 27.898 8.626
Financijska imovina 133.386 27.617 12.942 128.741 128.741
Novac u banci i blagajni 5.980 62.033 8.943 43.742 1.259
Ukupno aktiva 268.829 225.140 171.588 321.313 195.192
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.042.962 1.344.944 492.182 1.046.423 2.578.564
Poslovni prihodi 1.368.986 812.291 406.315 616.995 2.567.524
Poslovni rashodi 3.383.445 1.191.254 607.439 986.302 1.042.667
Financijski prihodi 673.976 532.653 85.867 429.428 11.040
Financijski rashodi 83.390 134.190 8.700 41.515 3.382
Ukupni rashodi 3.466.835 1.325.444 616.139 1.027.817 1.046.049
Dobit ili gubitak razdoblja −1.423.873 15.784 −123.957 18.606 1.531.256
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.423.873 19.500 −123.957 18.606 1.532.515
Porez na dobit - 3.716 - - 1.259
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 629.953 876.384 926.112 911.156 426.191
Nematerijalna imovina 342.817 342.817 342.817 339.636 32.548
Materijalna imovina 287.136 533.567 583.295 571.520 393.643
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.395.544 819.939 366.719 1.509.777 1.044.489
Potraživanja 301.485 100.458 201.818 210.201 65.000
Financijska imovina 1.005.000 208.086 97.518 970.000 970.000
Novac u banci i blagajni 45.059 467.395 67.383 329.576 9.489
Ukupno aktiva 2.025.497 1.696.323 1.292.831 2.420.933 1.470.680

BACKSTAGE CONSULTING d.o.o. za usluge Zagreb