STUDIO DEVET d.o.o.

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Nikole Škrlca 31
Zagreb

☎ +385 1 6182 288

 

OIB05661465725

MBS080516225

2021 2022
Prihodi 37.033 38.450
Dobit (neto) 9.049 2.114
Imovina 36.259 31.281
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 279.028 289.703
Dobit (neto) 68.186 15.931
Imovina 273.200 235.693
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Milan Trenc jedini osnivač d.o.o, direktor

STUDIO DEVET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 395.612 79.316 37.739 37.033 38.450
Poslovni prihodi 395.564 79.190 37.735 37.030 37.980
Poslovni rashodi 406.120 77.977 49.884 27.879 35.700
Financijski prihodi 48 126 3 2 469
Financijski rashodi 47 6 - 9 15
Ukupni rashodi 406.168 77.983 49.884 27.889 35.715
Dobit ili gubitak razdoblja −10.654 971 −12.145 9.049 2.114
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −10.555 1.332 −12.145 9.144 2.734
Porez na dobit 98 360 - 94 619
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.611 3.169 499 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5.611 3.169 499 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 86.142 74.649 23.650 36.259 31.281
Potraživanja 31.061 10.396 14.441 11.043 9.908
Financijska imovina 4.910 - - - -
Novac u banci i blagajni 50.170 64.252 9.209 25.215 21.372
Ukupno aktiva 91.754 77.819 24.150 36.259 31.281
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.980.744 597.609 284.346 279.028 289.703
Poslovni prihodi 2.980.377 596.659 284.320 279.007 286.166
Poslovni rashodi 3.059.915 587.521 375.854 210.059 268.984
Financijski prihodi 367 950 26 21 3.537
Financijski rashodi 359 49 - 71 117
Ukupni rashodi 3.060.274 587.570 375.854 210.130 269.101
Dobit ili gubitak razdoblja −80.275 7.323 −91.508 68.186 15.931
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −79.530 10.039 −91.508 68.898 20.602
Porez na dobit 745 2.716 - 712 4.671
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 42.282 23.884 3.764 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 42.282 23.884 3.764 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 649.043 562.447 178.197 273.200 235.693
Potraživanja 234.033 78.334 108.809 83.211 74.659
Financijska imovina 37.000 - - - -
Novac u banci i blagajni 378.010 484.113 69.388 189.989 161.034
Ukupno aktiva 691.325 586.331 181.961 273.200 235.693

STUDIO DEVET d.o.o. za proizvodnju i distribuciju filmova Zagreb