SMUĐIN d.o.o.

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Košnička ulica 1
Zagreb

☎ +385 1 3732 066

 

OIB70630384245

MBS080202135

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 273.411 432.867
Dobit (neto) 3.097 17.331
Imovina 149.842 168.479
Zaposleni 8 8
Prosječna plaća 596 648
2021 2022
Prihodi 2.060.017 3.261.437
Dobit (neto) 23.339 130.586
Imovina 1.128.992 1.269.412
Zaposleni 8 8
Prosječna plaća 4.491 4.885

Vlasnici i uprava

Josip Kušić jedini osnivač d.o.o, direktor

SMUĐIN d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 298.245 526.892 535.217 273.411 432.867
Poslovni prihodi 298.131 526.892 535.217 273.410 432.866
Poslovni rashodi 278.991 487.427 473.662 269.656 413.422
Financijski prihodi 113 0 0 0 0
Financijski rashodi 447 729 883 312 186
Ukupni rashodi 279.439 488.156 474.546 269.969 413.609
Dobit ili gubitak razdoblja 16.524 31.715 53.373 3.097 17.331
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 18.805 38.735 60.671 3.442 19.257
Porez na dobit 2.280 7.019 7.298 344 1.926
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 40.649 33.452 34.778 37.338 38.922
Nematerijalna imovina 1.297 958 620 282 -
Materijalna imovina 39.352 32.493 34.158 37.056 38.922
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 68.695 117.570 109.568 110.540 126.061
Potraživanja 17.350 90.747 66.307 19.296 32.374
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 51.000 12.464 43.260 79.327 93.687
Ukupno aktiva 110.599 152.379 146.494 149.842 168.479
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.247.127 3.969.869 4.032.600 2.060.017 3.261.437
Poslovni prihodi 2.246.274 3.969.868 4.032.598 2.060.014 3.261.434
Poslovni rashodi 2.102.062 3.672.525 3.568.813 2.031.725 3.114.932
Financijski prihodi 853 1 2 3 3
Financijski rashodi 3.373 5.493 6.654 2.358 1.407
Ukupni rashodi 2.105.435 3.678.018 3.575.467 2.034.083 3.116.339
Dobit ili gubitak razdoblja 124.507 238.964 402.145 23.339 130.586
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 141.692 291.851 457.133 25.934 145.098
Porez na dobit 17.185 52.887 54.988 2.595 14.512
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 306.275 252.047 262.042 281.330 293.261
Nematerijalna imovina 9.775 7.225 4.675 2.125 -
Materijalna imovina 296.500 244.822 257.367 279.205 293.261
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 517.583 885.833 825.541 832.866 949.810
Potraživanja 130.726 683.736 499.593 145.390 243.924
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 384.267 93.917 325.948 597.694 705.886
Ukupno aktiva 833.312 1.148.100 1.103.761 1.128.992 1.269.412

SMUĐIN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb