PETROL LAVORI RIJEKA d.o.o.

Obrada i prevlačenje metala • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Antuna Barca 3/B
Rijeka

☎ +385 51 642 159

 

OIB14728594955

MBS040005021

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.732.984 3.042.882
Dobit (neto) 94.818 51.313
Imovina 1.984.793 2.384.914
Zaposleni 13 14
Prosječna plaća 888 960
2021 2022
Prihodi 20.591.674 22.926.597
Dobit (neto) 714.409 386.624
Imovina 14.954.425 17.969.139
Zaposleni 13 14
Prosječna plaća 6.693 7.235

Vlasnici i uprava

Arsen Kirigin član društva, član uprave
Jano Kirigin član društva, prokurist
Stefan Kirigin član društva, član uprave

PETROL LAVORI RIJEKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.737.192 2.586.078 2.419.136 2.732.984 3.042.882
Poslovni prihodi 2.730.554 2.583.567 2.410.814 2.724.769 3.034.605
Poslovni rashodi 2.647.304 2.508.060 2.300.063 2.588.093 2.938.063
Financijski prihodi 6.639 2.511 8.322 8.215 8.277
Financijski rashodi 23.998 21.933 25.077 27.414 39.755
Ukupni rashodi 2.671.303 2.529.994 2.325.140 2.615.508 2.977.819
Dobit ili gubitak razdoblja 51.371 42.646 75.192 94.818 51.313
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 65.889 56.084 93.995 117.476 65.062
Porez na dobit 14.517 13.437 18.802 22.658 13.748
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 224.830 311.923 405.637 873.317 1.062.691
Nematerijalna imovina 93 31 14 3 -
Materijalna imovina 224.736 311.892 405.623 873.313 1.062.691
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.093.073 1.151.821 1.104.255 1.103.365 1.316.871
Potraživanja 706.275 727.184 678.580 683.225 694.278
Financijska imovina 1.977 1.977 41.106 5.308 -
Novac u banci i blagajni 32.177 46.163 48.522 60.204 74.353
Ukupno aktiva 1.317.903 1.463.928 1.510.923 1.984.793 2.384.914
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 20.623.380 19.484.812 18.226.984 20.591.674 22.926.597
Poslovni prihodi 20.573.360 19.465.888 18.164.280 20.529.776 22.864.232
Poslovni rashodi 19.946.116 18.896.984 17.329.826 19.499.992 22.136.843
Financijski prihodi 50.022 18.923 62.704 61.898 62.365
Financijski rashodi 180.820 165.261 188.945 206.553 299.539
Ukupni rashodi 20.126.936 19.062.244 17.518.772 19.706.546 22.436.382
Dobit ili gubitak razdoblja 387.060 321.321 566.541 714.409 386.624
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 496.445 422.568 708.212 885.128 490.215
Porez na dobit 109.385 101.247 141.671 170.719 103.591
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.693.982 2.350.191 3.056.275 6.580.011 8.006.849
Nematerijalna imovina 704 237 108 27 -
Materijalna imovina 1.693.278 2.349.954 3.056.167 6.579.984 8.006.849
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.235.759 8.678.396 8.320.014 8.313.304 9.921.969
Potraživanja 5.321.430 5.478.972 5.112.768 5.147.759 5.231.039
Financijska imovina 14.900 14.900 309.719 40.000 -
Novac u banci i blagajni 242.439 347.817 365.593 453.608 560.219
Ukupno aktiva 9.929.741 11.029.967 11.384.055 14.954.425 17.969.139

PETROL LAVORI RIJEKA usluge i trgovina d.o.o. Rijeka