LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o. za trgovinu i proizvodnju

LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova • osnovano 1993. godine

Kontakt

Plješivička ulica 6
Bestovje

☎ +385 1 3363 010

 

OIB28853627484

MBS080292977

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 140,0M 162,9M
Dobit (neto) 10,2M 16,9M
Imovina 80,8M 84,1M
Zaposleni 75 84
Prosječna plaća 6,17k 5,45k

Vlasnici i uprava

Slavko Sebastijan jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 90,6M 115,5M 121,4M 140,0M 162,9M
Poslovni prihodi 90,3M 115,5M 121,1M 139,7M 162,7M
Poslovni rashodi 81,2M 105,5M 111,8M 127,4M 142,0M
Financijski prihodi 319,3k 80,5k 216,5k 289,7k 245,1k
Financijski rashodi 555,3k 337,1k 174,7k 162,3k 182,5k
Ukupni rashodi 81,7M 105,8M 111,9M 127,6M 142,2M
Dobit ili gubitak razdoblja 7,24M 7,90M 7,63M 10,2M 16,9M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8,92M 9,73M 9,40M 12,4M 20,7M
Porez na dobit 1,68M 1,83M 1,76M 2,20M 3,74M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 13,7M 16,4M 20,6M 23,1M 28,5M
Nematerijalna imovina 171,5k 123,1k 171,1k 184,6k 308,7k
Materijalna imovina 13,4M 16,3M 20,5M 22,9M 28,0M
Financijska imovina 36,1k - - - 205,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 29,3M 33,6M 32,6M 57,6M 55,5M
Potraživanja 9,09M 12,2M 12,1M 10,6M 13,0M
Financijska imovina - - 107,5k - 161,3k
Novac u banci i blagajni 1,38M 1,57M 2,13M 20,2M 5,79M
Ukupno aktiva 43,0M 50,0M 53,3M 80,8M 84,1M