KMG USLUGE d.o.o.

KMG USLUGE d.o.o.

Agencije za poslovanje nekretninama • osnovano 2004. godine

Kontakt

Petrinjska ulica 26
Zagreb

☎ +385 1 3768 859

 

OIB23446108377

MBS080507062

HRK 2020 2021
Prihodi 565,7k 285,5k
Dobit (neto) 27,5k -59,8k
Imovina 220,7k 115,3k
Zaposleni 3 1
Prosječna plaća 3,66k 6,40k

Vlasnici i uprava

Karl John Gillingham član društva
Martina Gillingham član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 411,9k 413,9k 512,8k 565,7k 285,5k
Poslovni prihodi 411,9k 413,9k 512,8k 565,7k 285,5k
Poslovni rashodi 356,1k 342,0k 468,1k 534,8k 345,3k
Financijski prihodi 64 4 3 1 -
Financijski rashodi - - 31 - -
Ukupni rashodi 356,1k 342,0k 468,1k 534,8k 345,3k
Dobit ili gubitak razdoblja 48,3k 61,6k 34,0k 27,5k -59,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 55,7k 71,9k 44,6k 30,8k -59,8k
Porez na dobit 7,46k 10,2k 10,5k 3,29k -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - 124,0k 63,1k 34,6k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 124,0k 63,1k 34,6k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 103,1k 112,4k 105,4k 157,5k 80,7k
Potraživanja 15,8k 65,6k 53,2k 50,2k 41,8k
Financijska imovina 5,51k - - - -
Novac u banci i blagajni 81,7k 46,8k 52,1k 107,3k 38,8k
Ukupno aktiva 103,1k 112,4k 229,4k 220,7k 115,3k