IVECRO, d.o.o.

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila • osnovano 1997. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ramska 12
Split

☎ +385 21 273 442

 

OIB45977395556

MBS060058846

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 48.198 50.488
Dobit (neto) −2.218 −4.548
Imovina 119.519 116.863
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 613 635
2021 2022
Prihodi 363.148 380.402
Dobit (neto) −16.714 −34.268
Imovina 900.523 880.511
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4.619 4.786

Vlasnici i uprava

Miro Bogdan jedini osnivač d.o.o, član uprave

IVECRO, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 63.694 62.617 49.646 48.198 50.488
Poslovni prihodi 63.451 62.373 49.646 48.197 50.488
Poslovni rashodi 61.737 63.693 49.427 50.363 55.002
Financijski prihodi 243 243 - 0 -
Financijski rashodi 807 318 191 52 33
Ukupni rashodi 62.545 64.012 49.619 50.416 55.036
Dobit ili gubitak razdoblja 1.011 −1.395 27 −2.218 −4.548
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.148 −1.395 27 −2.218 −4.548
Porez na dobit 137 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 147.237 154.376 145.139 119.519 116.863
Potraživanja 39.798 40.774 36.490 16.095 11.836
Financijska imovina 6.105 6.105 - - -
Novac u banci i blagajni 4.560 7.997 7.254 2.422 3.738
Ukupno aktiva 147.460 154.377 145.139 119.519 116.863
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 479.907 471.788 374.060 363.148 380.402
Poslovni prihodi 478.072 469.953 374.060 363.146 380.402
Poslovni rashodi 465.164 479.900 372.409 379.463 414.419
Financijski prihodi 1.835 1.835 - 2 -
Financijski rashodi 6.086 2.401 1.446 399 251
Ukupni rashodi 471.250 482.301 373.855 379.862 414.670
Dobit ili gubitak razdoblja 7.618 −10.513 205 −16.714 −34.268
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8.657 −10.513 205 −16.714 −34.268
Porez na dobit 1.039 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.109.359 1.163.146 1.093.550 900.523 880.511
Potraživanja 299.860 307.212 274.938 121.271 89.185
Financijska imovina 46.000 46.000 - - -
Novac u banci i blagajni 34.363 60.260 54.658 18.250 28.167
Ukupno aktiva 1.111.044 1.163.156 1.093.550 900.523 880.511

IVECRO, d.o.o. za trgovinu Split