logo

Damir Patriarka

Direktor

KIS d.o.o.

Vidrićeva 40, Zagreb
Damir Patriarka je direktor

PATRIARKA d.o.o.

Crvenog križa 17, Zagreb
Damir Patriarka je direktor