ŠARIĆ d.o.o. u likvidaciji

Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Privlaka 633
Privlaka

OIB96020977826

MBS110020230

2011 2012
Prihodi 6.050 5.600
Dobit (neto) −767 −1.455
Imovina 1.915 249
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2011 2012
Prihodi 45.591 42.197
Dobit (neto) −5.779 −10.967
Imovina 14.430 1.882
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Šime Šarić jedini osnivač d.o.o, likvidator

ŠARIĆ d.o.o. u likvidaciji GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2011 2012
Ukupni prihodi 6.050 5.600
Poslovni prihodi 6.044 5.596
Poslovni rashodi 6.817 7.056
Financijski prihodi 6 4
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 6.817 7.056
Dobit ili gubitak razdoblja −767 −1.455
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −767 −1.455
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 1.915 249
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 1.915 249
Ukupno aktiva 1.915 249
🧾 Račun dobiti i gubitka
2011 2012
Ukupni prihodi 45.591 42.197
Poslovni prihodi 45.544 42.164
Poslovni rashodi 51.370 53.164
Financijski prihodi 47 33
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 51.370 53.164
Dobit ili gubitak razdoblja −5.779 −10.967
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −5.779 −10.967
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 14.430 1.882
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 14.430 1.882
Ukupno aktiva 14.430 1.882

ŠARIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i djelatnosti putničke agencije u likvidaciji Privlaka