PORTO CAMISA d.o.o.

Agencije za poslovanje nekretninama • osnovano 2006. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Riva lošinjskih kapetana 34
Mali Lošinj

☎ +385 51 231 744

 

OIB07811856555

MBS130006072

2021 2022
Prihodi 12.741 12.743
Dobit (neto) −939 −337
Imovina 553.979 542.365
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 96.000 96.013
Dobit (neto) −7.081 −2.545
Imovina 4.173.956 4.086.451
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

PORTO CAMISA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 12.741 12.741 12.741 12.741 12.743
Poslovni prihodi 12.741 12.741 12.741 12.741 12.741
Poslovni rashodi 12.135 15.759 14.943 13.676 13.021
Financijski prihodi - - - - 1
Financijski rashodi 9 - - 4 59
Ukupni rashodi 12.145 15.759 14.943 13.681 13.080
Dobit ili gubitak razdoblja 596 −3.017 −2.202 −939 −337
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 596 −3.017 −2.202 −939 −337
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 559.547 554.297 549.047 543.797 538.547
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 559.547 554.297 549.047 543.797 538.547
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.486 2.980 853 10.181 3.817
Potraživanja 2.089 1.395 18 7.724 97
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.397 1.585 835 2.456 3.720
Ukupno aktiva 565.034 557.277 549.900 553.979 542.365
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 96.000 96.000 96.000 96.000 96.013
Poslovni prihodi 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Poslovni rashodi 91.435 118.737 112.593 103.045 98.107
Financijski prihodi - - - - 13
Financijski rashodi 74 - - 36 451
Ukupni rashodi 91.509 118.737 112.593 103.081 98.558
Dobit ili gubitak razdoblja 4.491 −22.737 −16.593 −7.081 −2.545
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.491 −22.737 −16.593 −7.081 −2.545
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.215.910 4.176.354 4.136.799 4.097.244 4.057.685
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4.215.910 4.176.354 4.136.799 4.097.244 4.057.685
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 41.340 22.456 6.430 76.712 28.766
Potraživanja 15.740 10.512 136 58.201 733
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 25.600 11.944 6.294 18.511 28.033
Ukupno aktiva 4.257.250 4.198.810 4.143.229 4.173.956 4.086.451

PORTO CAMISA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i poslovanje nekretninama Mali Lošinj