NINEMA MONT d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Posavska ulica 16
Lupoglav

☎ +385 95 506 1416

 

OIB75383611680

MBS081289688

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 263.399 364.457
Dobit (neto) 52.858 4.229
Imovina 150.815 225.630
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 722 833
2021 2022
Prihodi 1.984.581 2.746.004
Dobit (neto) 398.263 31.870
Imovina 1.136.322 1.700.016
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 5.444 6.277

Vlasnici i uprava

Neven Ivanović jedini osnivač d.o.o, direktor

NINEMA MONT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022
Ukupni prihodi 96.549 263.399 364.457
Poslovni prihodi 96.187 262.576 364.362
Poslovni rashodi 56.890 203.682 355.902
Financijski prihodi 361 822 94
Financijski rashodi 302 953 2.941
Ukupni rashodi 57.193 204.635 358.844
Dobit ili gubitak razdoblja 34.519 52.858 4.229
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 39.356 58.763 5.612
Porez na dobit 4.837 5.904 1.382
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 17.468 87.612 70.944
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 17.468 87.612 70.944
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 37.390 63.202 154.686
Potraživanja 32.763 32.024 64.415
Financijska imovina - 28.702 47.902
Novac u banci i blagajni 84 2.476 18
Ukupno aktiva 54.859 150.815 225.630
🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022
Ukupni prihodi 727.453 1.984.581 2.746.004
Poslovni prihodi 724.727 1.978.383 2.745.293
Poslovni rashodi 428.642 1.534.645 2.681.551
Financijski prihodi 2.726 6.198 711
Financijski rashodi 2.280 7.184 22.165
Ukupni rashodi 430.922 1.541.829 2.703.716
Dobit ili gubitak razdoblja 260.084 398.263 31.870
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 296.531 442.752 42.288
Porez na dobit 36.447 44.489 10.418
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 131.620 660.119 534.534
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 131.620 660.119 534.534
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 281.717 476.203 1.165.482
Potraživanja 246.856 241.287 485.337
Financijska imovina - 216.259 360.920
Novac u banci i blagajni 640 18.657 136
Ukupno aktiva 413.337 1.136.322 1.700.016

NINEMA MONT d.o.o. za građenje i usluge Lupoglav