MOBENDO d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 2006. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 2.077 5.627
Dobit (neto) 23 3.264
Imovina 6.136 3.789
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 15.651 42.400
Dobit (neto) 175 24.595
Imovina 46.239 28.549
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Andrej Marko Radinger jedini član d.o.o, prokurist
Duško Žutić direktor

MOBENDO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 95.695 58.824 - 2.077 5.627
Poslovni prihodi 95.694 58.820 - 2.077 5.627
Poslovni rashodi 94.883 52.690 3.125 2.051 2.347
Financijski prihodi 1 3 - - -
Financijski rashodi 113 - - - -
Ukupni rashodi 94.996 52.690 3.125 2.051 2.347
Dobit ili gubitak razdoblja 511 5.398 −3.125 23 3.264
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 698 6.134 −3.125 25 3.279
Porez na dobit 187 736 - 2 15
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.667 4.894 2.388 764 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 8.667 4.894 2.388 764 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11.159 3.759 4.501 5.372 3.789
Potraživanja 10.825 3.345 4.141 4.576 3.116
Financijska imovina - - - 331 331
Novac u banci i blagajni 334 414 360 464 341
Ukupno aktiva 19.826 8.654 6.890 6.136 3.789
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 721.017 443.215 - 15.651 42.400
Poslovni prihodi 721.007 443.186 - 15.651 42.400
Poslovni rashodi 714.900 396.997 23.548 15.456 17.689
Financijski prihodi 10 29 - - -
Financijski rashodi 853 - - - -
Ukupni rashodi 715.753 396.997 23.548 15.456 17.689
Dobit ili gubitak razdoblja 3.853 40.672 −23.548 175 24.595
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5.264 46.218 −23.548 195 24.711
Porez na dobit 1.411 5.546 - 20 116
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 65.305 36.879 17.999 5.758 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 65.305 36.879 17.999 5.758 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 84.079 28.328 33.920 40.481 28.549
Potraživanja 81.562 25.204 31.205 34.478 23.478
Financijska imovina - - - 2.500 2.500
Novac u banci i blagajni 2.517 3.124 2.715 3.503 2.571
Ukupno aktiva 149.384 65.207 51.919 46.239 28.549

MOBENDO društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge Donji Laduč

Drugi posjetitelji su još tražili...