MERKUR-HRVATSKA d.o.o. u stečaju

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Ivana Keleka 18/A
Sesvete

OIB22660999705

MBS080111925

Pošalji e-mail
2015 2017
Prihodi 933.217 23.731
Dobit (neto) −914.920 −126.069
Imovina 7.200.216 5.885.230
Zaposleni 21 -
Prosječna plaća 872 -
2015 2017
Prihodi 7.031.324 178.808
Dobit (neto) −6.893.468 −949.872
Imovina 54.250.030 44.342.268
Zaposleni 21 -
Prosječna plaća 6.575 -

MERKUR-HRVATSKA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2012 2013 2014 2015 2017
Ukupni prihodi 25.237.828 20.688.583 8.432.205 933.217 23.731
Poslovni prihodi 24.638.711 20.179.520 8.243.398 720.641 795
Poslovni rashodi 29.674.824 24.524.547 19.314.795 1.826.497 149.801
Financijski prihodi 599.117 509.062 188.806 212.575 22.936
Financijski rashodi 1.044.280 1.707.150 4.889.236 21.640 -
Ukupni rashodi 30.719.104 26.231.697 24.204.032 1.848.137 149.801
Dobit ili gubitak razdoblja −5.481.275 −5.543.114 −15.771.826 −914.920 −126.069
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −5.481.275 −5.543.114 −15.771.826 −914.920 −126.069
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.128.764 11.074.896 6.361.826 4.340.513 3.646.594
Nematerijalna imovina 1.173.649 1.005.791 580.363 476.616 476.616
Materijalna imovina 1.313.219 1.058.696 800.150 331.263 1.559
Financijska imovina 12.426.727 8.795.238 4.981.313 3.532.632 3.168.418
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 16.799.411 15.116.088 2.259.917 2.859.702 2.238.635
Potraživanja 3.324.898 3.057.273 1.061.194 755.450 610.084
Financijska imovina 12.017 27.994 20.819 1.469.708 1.468.115
Novac u banci i blagajni 134.302 168.626 6.850 5.533 160.435
Ukupno aktiva 31.972.482 26.226.099 8.621.759 7.200.216 5.885.230
🧾 Račun dobiti i gubitka
2012 2013 2014 2015 2017
Ukupni prihodi 190.154.420 155.878.134 63.532.454 7.031.324 178.808
Poslovni prihodi 185.640.372 152.042.600 62.109.888 5.429.676 5.995
Poslovni rashodi 223.584.963 184.780.201 145.527.325 13.761.744 1.128.680
Financijski prihodi 4.514.048 3.835.534 1.422.566 1.601.648 172.813
Financijski rashodi 7.868.128 12.862.526 36.837.956 163.048 -
Ukupni rashodi 231.453.091 197.642.727 182.365.281 13.924.792 1.128.680
Dobit ili gubitak razdoblja −41.298.671 −41.764.593 −118.832.827 −6.893.468 −949.872
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −41.298.671 −41.764.593 −118.832.827 −6.893.468 −949.872
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 113.987.676 83.443.804 47.933.184 32.703.600 27.475.264
Nematerijalna imovina 8.842.860 7.578.138 4.372.749 3.591.070 3.591.070
Materijalna imovina 9.894.451 7.976.750 6.028.732 2.495.907 11.748
Financijska imovina 93.629.175 66.267.726 37.531.703 26.616.623 23.872.448
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 126.575.164 113.892.170 17.027.347 21.546.430 16.867.002
Potraživanja 25.051.447 23.035.027 7.995.570 5.691.941 4.596.680
Financijska imovina 90.546 210.928 156.866 11.073.517 11.061.517
Novac u banci i blagajni 1.011.899 1.270.513 51.616 41.695 1.208.805
Ukupno aktiva 240.896.671 197.600.550 64.960.648 54.250.030 44.342.268

MERKUR-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Sesvete