MARKOP d.o.o.

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti porezno savjetovanje • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Milana Miholjevića 7
Petrinja

☎ +385 95 197 5315

 

OIB67033087992

MBS080411889

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 19.551 22.975
Dobit (neto) −12.254 −5.963
Imovina 3.504 2.253
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 681 604
2021 2022
Prihodi 147.310 173.112
Dobit (neto) −92.332 −44.932
Imovina 26.405 16.982
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 5.136 4.555

Vlasnici i uprava

Matija Stojadinović jedini član d.o.o, direktor

MARKOP d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 38.956 32.085 34.165 19.551 22.975
Poslovni prihodi 38.956 32.084 34.164 19.551 22.975
Poslovni rashodi 38.786 31.780 40.727 31.805 28.931
Financijski prihodi 0 0 0 0 -
Financijski rashodi 0 16 19 - 7
Ukupni rashodi 38.787 31.796 40.747 31.805 28.939
Dobit ili gubitak razdoblja 124 253 −6.581 −12.254 −5.963
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 169 288 −6.581 −12.254 −5.963
Porez na dobit 45 34 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.030 1.313 2.956 1.668 978
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2.030 1.313 2.956 1.668 978
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 14.074 11.531 5.951 1.836 1.275
Potraživanja 9.727 11.278 3.575 1.322 544
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4.346 252 2.375 513 731
Ukupno aktiva 16.407 13.748 8.907 3.504 2.253
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 293.520 241.745 257.419 147.310 173.112
Poslovni prihodi 293.518 241.743 257.415 147.308 173.112
Poslovni rashodi 292.238 239.449 306.861 239.642 217.987
Financijski prihodi 2 2 4 2 -
Financijski rashodi 4 125 149 - 57
Ukupni rashodi 292.242 239.574 307.010 239.642 218.044
Dobit ili gubitak razdoblja 937 1.911 −49.591 −92.332 −44.932
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.278 2.171 −49.591 −92.332 −44.932
Porez na dobit 341 260 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.300 9.900 22.273 12.571 7.369
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 15.300 9.900 22.273 12.571 7.369
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 106.041 86.883 44.843 13.834 9.613
Potraživanja 73.293 84.978 26.942 9.968 4.103
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 32.748 1.905 17.901 3.866 5.510
Ukupno aktiva 123.624 103.585 67.116 26.405 16.982

MARKOP d.o.o. za usluge i trgovinu Petrinja