MARCIN d.o.o. i putnička agencija

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Braće Radić 12
Biograd Na Moru

OIB00521292214

MBS110020019

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - 4.989
Dobit (neto) −2.469 1.133
Imovina 451 1.327
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - 37.593
Dobit (neto) −18.604 8.539
Imovina 3.403 10.005
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

MARCIN d.o.o. i putnička agencija GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - 4.989
Poslovni prihodi - - - - 4.989
Poslovni rashodi 9.489 4.057 3.865 2.469 3.856
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 9.489 4.057 3.865 2.469 3.856
Dobit ili gubitak razdoblja −9.489 −4.057 −3.865 −2.469 1.133
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −9.489 −4.057 −3.865 −2.469 1.133
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 909 615 98 451 1.327
Potraživanja 593 550 - 451 -
Financijska imovina 44 - - - 1.294
Novac u banci i blagajni 270 65 98 - 33
Ukupno aktiva 909 615 98 451 1.327
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - 37.593
Poslovni prihodi - - - - 37.593
Poslovni rashodi 71.497 30.573 29.122 18.604 29.054
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 71.497 30.573 29.122 18.604 29.054
Dobit ili gubitak razdoblja −71.497 −30.573 −29.122 −18.604 8.539
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −71.497 −30.573 −29.122 −18.604 8.539
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.852 4.637 740 3.403 10.005
Potraživanja 4.472 4.145 - 3.403 -
Financijska imovina 339 - - - 9.755
Novac u banci i blagajni 2.041 492 740 - 250
Ukupno aktiva 6.852 4.637 740 3.403 10.005

MARCIN d.o.o. i putnička agencija Biograd Na Moru