MALA ŠAPA j.d.o.o.

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Matije Gupca 5
Sisak

☎ +385 98 688 333

 

OIB35911725585

MBS080898601

2021 2022
Prihodi 101.635 106.527
Dobit (neto) 2.664 3.667
Imovina 24.156 38.462
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 475 455
2021 2022
Prihodi 765.773 802.629
Dobit (neto) 20.075 27.634
Imovina 182.007 289.799
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 3.583 3.430

Vlasnici i uprava

Romana Martinović jedini osnivač j.d.o.o, direktor

MALA ŠAPA j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 59.974 74.100 81.996 101.635 106.527
Poslovni prihodi 59.974 74.099 81.996 101.635 106.527
Poslovni rashodi 58.339 72.295 79.896 95.492 102.114
Financijski prihodi - 0 - - -
Financijski rashodi 97 198 30 3.478 -
Ukupni rashodi 58.436 72.493 79.926 98.971 102.114
Dobit ili gubitak razdoblja 995 1.092 2.033 2.664 3.667
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.537 1.606 2.069 2.664 4.412
Porez na dobit 542 514 35 - 744
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 207 52 383 258 4.920
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 207 52 383 258 4.920
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 24.150 24.228 25.608 23.897 33.542
Potraživanja 8.869 7.077 6.144 5.331 13.696
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.844 1.129 934 1.735 997
Ukupno aktiva 24.358 24.280 25.992 24.156 38.462
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 451.878 558.309 617.799 765.773 802.629
Poslovni prihodi 451.878 558.303 617.799 765.773 802.629
Poslovni rashodi 439.556 544.707 601.980 719.488 769.384
Financijski prihodi - 6 - - -
Financijski rashodi 736 1.495 227 26.210 -
Ukupni rashodi 440.292 546.202 602.207 745.698 769.384
Dobit ili gubitak razdoblja 7.498 8.233 15.323 20.075 27.634
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11.586 12.107 15.592 20.075 33.245
Porez na dobit 4.088 3.874 269 - 5.611
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.567 392 2.886 1.950 37.075
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.567 392 2.886 1.950 37.075
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 181.961 182.546 192.951 180.057 252.724
Potraživanja 66.831 53.322 46.297 40.169 103.198
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 28.968 8.512 7.039 13.076 7.515
Ukupno aktiva 183.528 182.938 195.837 182.007 289.799

MALA ŠAPA j.d.o.o. za trgovinu i usluge Sisak