KOMUNALAC FAŽANA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, promet nekretninama i turizam

KOMUNALAC FAŽANA d.o.o.

Skupljanje neopasnog otpada • osnovano 2005. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 6,31M 9,12M
Dobit (neto) 12,5k 5,16k
Imovina 2,81M 3,30M
Zaposleni 24 25
Prosječna plaća 5,07k 5,49k

Vlasnici i uprava

Sandra Piljan Lorencin predsjednik nadzornog odbora
Borislav Đurić član nadzornog odbora
Milorad Belušić član nadzornog odbora
Općina Fažana jedini osnivač d.o.o
Danijel Ferić direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5,45M 4,94M 8,70M 6,31M 9,12M
Poslovni prihodi 5,01M 4,54M 8,34M 6,03M 8,77M
Poslovni rashodi 5,43M 4,91M 8,64M 6,29M 9,08M
Financijski prihodi 435,7k 397,4k 352,1k 283,6k 356,6k
Financijski rashodi 9,10k 16,5k 5,52k 7,49k 31,7k
Ukupni rashodi 5,44M 4,93M 8,64M 6,29M 9,11M
Dobit ili gubitak razdoblja 5,61k 3,95k 42,4k 12,5k 5,16k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7,73k 5,57k 52,2k 16,5k 10,3k
Porez na dobit 2,12k 1,61k 9,85k 4,00k 5,16k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 868,4k 1,28M 946,5k 754,1k 1,04M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 868,4k 1,28M 946,5k 754,1k 1,04M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,37M 1,96M 1,39M 1,31M 1,89M
Potraživanja 1,11M 1,57M 1,33M 1,28M 1,53M
Financijska imovina - - - - 1,00k
Novac u banci i blagajni 261,6k 365,5k 43,7k 22,8k 312,4k
Ukupno aktiva 2,27M 3,24M 2,84M 2,81M 3,30M