InSolido Technologies d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

InSolido Technologies d.o.o.

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju • osnovano 2016. godine

Kontakt

Horvatovac 91
Zagreb

☎ +385 99 242 3267

 

OIB81063228289

MBS081031103

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 506,5k 491,3k
Dobit (neto) 224,3k 190,2k
Imovina 389,1k 238,8k
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 305

Vlasnici i uprava

Aleksandar Sabljić član društva, direktor
Krunoslav Užarević član društva, prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 392,2k 416,2k 287,5k 506,5k 491,3k
Poslovni prihodi 391,5k 416,0k 287,0k 504,8k 491,2k
Poslovni rashodi 254,4k 250,7k 240,8k 247,9k 274,6k
Financijski prihodi 665 200 448 1,69k 91
Financijski rashodi 1,25k 1,72k 1,96k 3,82k 5,29k
Ukupni rashodi 255,6k 252,4k 242,8k 251,7k 279,9k
Dobit ili gubitak razdoblja 120,1k 144,0k 39,3k 224,3k 190,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 136,5k 163,7k 44,6k 254,8k 211,3k
Porez na dobit 16,3k 19,6k 5,36k 30,4k 21,1k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 319 2,83k - - -
Nematerijalna imovina 319 2,83k - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 152,8k 173,3k 171,7k 389,0k 238,8k
Potraživanja 78,3k 20,5k 55,4k 67,8k 61,4k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4,29k 79,4k 53,2k 217,5k 93,8k
Ukupno aktiva 153,1k 176,2k 171,7k 389,1k 238,8k