IKOM-GRAĐENJE d.o.o. za trgovinu i građenje

IKOM-GRAĐENJE d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2005. godine

Kontakt

Dobojska 17/b
Zagreb

OIB31019186974

MBS080521763

HRK 2018
Prihodi -
Dobit (neto) -
Imovina 6,52M
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Samir Haoui jedini član d.o.o., direktor
HRK 2018
Ukupni prihodi -
Poslovni prihodi -
Poslovni rashodi -
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi -
Dobit ili gubitak razdoblja -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -
Porez na dobit -
HRK 2018
Dugotrajna imovina 6,52M
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina 6,52M
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina -
Potraživanja -
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni -
Ukupno aktiva 6,52M