HETA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vlaška ulica 62
Zagreb

☎ +385 98 980 6496

 

OIB15796295615

MBS080019429

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.690.115 1.549.050
Dobit (neto) 24.626 39.225
Imovina 3.955.253 3.878.553
Zaposleni 21 23
Prosječna plaća 645 557
2021 2022
Prihodi 12.734.175 11.671.323
Dobit (neto) 185.546 295.546
Imovina 29.800.860 29.222.965
Zaposleni 21 23
Prosječna plaća 4.863 4.202

Vlasnici i uprava

Jasmin Alagić jedini član d.o.o, direktor
Hajrudin Alagić prokurist

HETA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.031.370 2.077.961 1.970.836 1.690.115 1.549.050
Poslovni prihodi 2.031.370 2.024.595 1.933.219 1.689.610 1.548.634
Poslovni rashodi 1.928.398 1.968.538 1.787.926 1.636.189 1.499.114
Financijski prihodi - 53.365 37.616 505 415
Financijski rashodi 58.723 59.625 52.755 23.491 1.655
Ukupni rashodi 1.987.121 2.028.164 1.840.682 1.659.681 1.500.770
Dobit ili gubitak razdoblja 35.757 40.595 114.867 24.626 39.225
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 44.249 49.796 130.153 30.433 48.280
Porez na dobit 8.491 9.201 15.285 5.807 9.055
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 499.448 396.555 365.523 344.720 307.520
Nematerijalna imovina 604 - 11.943 17.160 7.818
Materijalna imovina 497.251 395.228 352.385 326.365 298.045
Financijska imovina 1.592 1.327 1.194 1.194 1.656
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.024.111 3.953.769 3.875.226 3.609.041 3.569.863
Potraživanja 211.277 234.550 212.008 288.922 572.369
Financijska imovina - - - - 1.433
Novac u banci i blagajni 333.239 258.127 325.657 138.907 66.467
Ukupno aktiva 4.529.817 4.357.348 4.242.242 3.955.253 3.878.553
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 15.305.364 15.656.398 14.849.266 12.734.175 11.671.323
Poslovni prihodi 15.305.364 15.254.318 14.565.846 12.730.370 11.668.190
Poslovni rashodi 14.529.518 14.831.956 13.471.133 12.327.872 11.295.078
Financijski prihodi - 402.080 283.420 3.805 3.133
Financijski rashodi 442.449 449.249 397.490 177.000 12.474
Ukupni rashodi 14.971.967 15.281.205 13.868.623 12.504.872 11.307.552
Dobit ili gubitak razdoblja 269.417 305.868 865.472 185.546 295.546
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 333.397 375.193 980.643 229.303 363.771
Porez na dobit 63.980 69.325 115.171 43.757 68.225
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.763.094 2.987.850 2.754.034 2.597.293 2.317.015
Nematerijalna imovina 4.556 - 89.985 129.293 58.911
Materijalna imovina 3.746.538 2.977.850 2.655.049 2.459.000 2.245.623
Financijska imovina 12.000 10.000 9.000 9.000 12.481
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 30.319.668 29.789.678 29.197.896 27.192.324 26.897.139
Potraživanja 1.591.868 1.767.219 1.597.380 2.176.885 4.312.518
Financijska imovina - - - - 10.803
Novac u banci i blagajni 2.510.790 1.944.862 2.453.664 1.046.596 500.801
Ukupno aktiva 34.129.912 32.830.444 31.963.176 29.800.860 29.222.965

HETA d.o.o. za uvoz-izvoz, proizvodnju i usluge Zagreb