FOTO NANA 2 j.d.o.o.

Fotografske djelatnosti • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vrapče donje 27
Zagreb

☎ +385 91 375 0102

 

OIB03846038896

MBS081119487

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 30.066 18.463
Dobit (neto) 5.906 1.206
Imovina 27.824 26.397
Zaposleni 1 2
Prosječna plaća 500 120
2021 2022
Prihodi 226.539 139.115
Dobit (neto) 44.501 9.088
Imovina 209.641 198.894
Zaposleni 1 2
Prosječna plaća 3.774 908

Vlasnici i uprava

Jožica Frkanec Štefko jedini osnivač j.d.o.o, direktor

FOTO NANA 2 j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 38.824 35.708 43.344 30.066 18.463
Poslovni prihodi 38.679 35.633 20.924 14.091 18.463
Poslovni rashodi 32.200 35.526 39.960 23.302 16.873
Financijski prihodi 144 74 22.420 15.975 -
Financijski rashodi 0 - 293 194 250
Ukupni rashodi 32.200 35.526 40.253 23.497 17.123
Dobit ili gubitak razdoblja 5.828 160 3.078 5.906 1.206
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6.623 182 3.090 6.569 1.340
Porez na dobit 794 21 12 663 134
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.313 3.637 6.548 4.666 3.338
Nematerijalna imovina - 1.363 1.363 1.363 1.363
Materijalna imovina 1.313 2.273 5.184 3.303 1.974
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11.516 8.864 14.153 23.157 23.059
Potraživanja 2.517 3.344 12.256 21.378 20.952
Financijska imovina 6.632 - - - -
Novac u banci i blagajni 2.366 5.477 1.896 1.778 2.106
Ukupno aktiva 12.829 12.501 20.701 27.824 26.397
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 292.520 269.045 326.581 226.539 139.115
Poslovni prihodi 291.432 268.481 157.652 106.173 139.115
Poslovni rashodi 242.615 267.671 301.080 175.573 127.132
Financijski prihodi 1.088 564 168.929 120.366 -
Financijski rashodi 3 - 2.212 1.469 1.885
Ukupni rashodi 242.618 267.671 303.292 177.042 129.017
Dobit ili gubitak razdoblja 43.914 1.209 23.194 44.501 9.088
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 49.902 1.374 23.289 49.497 10.098
Porez na dobit 5.988 165 95 4.996 1.010
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.893 27.403 49.340 35.163 25.155
Nematerijalna imovina - 10.275 10.275 10.275 10.275
Materijalna imovina 9.893 17.128 39.065 24.888 14.880
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 86.769 66.787 106.639 174.478 173.739
Potraživanja 18.969 25.199 92.348 161.080 157.866
Financijska imovina 49.969 - - - -
Novac u banci i blagajni 17.831 41.273 14.291 13.398 15.873
Ukupno aktiva 96.662 94.190 155.979 209.641 198.894

FOTO NANA 2 j.d.o.o. za usluge Zagreb