FORA d.o.o.

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2015. godine
2020 2021
Prihodi 2,22M 2,18M
Dobit (neto) 160,9k 71,1k
Imovina 417,2k 322,1k
Zaposleni 23 25
Prosječna plaća 3,78k 3,70k
2020 2021
Prihodi 295,9k 289,7k
Dobit (neto) 21,3k 9,44k
Imovina 55,3k 42,7k
Zaposleni 23 25
Prosječna plaća 502 491

Vlasnici i uprava

Borna Koluder jedini osnivač d.o.o, direktor

FORA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 616,9k 1,81M 2,22M 2,22M 2,18M
Poslovni prihodi 615,5k 1,81M 2,22M 2,22M 2,18M
Poslovni rashodi 568,9k 1,64M 2,03M 2,04M 2,10M
Financijski prihodi 1,35k 5 1,40k 2,07k 1,30k
Financijski rashodi 30 - 16 1,01k 13
Ukupni rashodi 568,9k 1,64M 2,03M 2,04M 2,10M
Dobit ili gubitak razdoblja 41,9k 157,2k 165,3k 160,9k 71,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 47,9k 174,4k 187,7k 182,7k 77,6k
Porez na dobit 5,97k 17,1k 22,3k 21,7k 6,48k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 23,6k 71,5k 76,9k 36,5k 1,45k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 23,6k 71,5k 76,9k 36,5k 1,45k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 122,4k 422,2k 350,9k 380,7k 320,7k
Potraživanja 85,3k 304,5k 309,0k 296,1k 289,8k
Financijska imovina - - 1,39k - -
Novac u banci i blagajni 37,0k 117,6k 40,4k 84,5k 30,8k
Ukupno aktiva 146,0k 493,8k 428,4k 417,2k 322,1k

FORA d.o.o. za trgovinu i usluge Koprivnica