FILEX d.o.o

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

DRAVSKA ULICA 46
Varaždin

☎ +385 42 212 800

 

OIB78709829459

MBS070045952

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 132.351 119.648
Dobit (neto) 190 −23.749
Imovina 275.448 220.107
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 365 334
2021 2022
Prihodi 997.202 901.489
Dobit (neto) 1.436 −178.937
Imovina 2.075.370 1.658.397
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 2.753 2.518

Vlasnici i uprava

Anto Filipović jedini osnivač d.o.o, direktor

FILEX d.o.o GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 132.313 122.698 101.613 132.351 119.648
Poslovni prihodi 131.335 122.688 101.600 132.341 119.647
Poslovni rashodi 131.047 121.018 100.458 131.838 142.898
Financijski prihodi 977 10 13 9 0
Financijski rashodi 633 1.184 804 322 498
Ukupni rashodi 131.681 122.203 101.263 132.160 143.397
Dobit ili gubitak razdoblja 471 199 350 190 −23.749
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 631 495 350 190 −23.749
Porez na dobit 160 295 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 619 1.641 1.101 447 161
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 619 1.641 1.101 447 161
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 323.530 304.414 302.433 275.001 219.945
Potraživanja 918 648 2.292 2.180 456
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 450 329 438 61 258
Ukupno aktiva 324.149 306.055 303.535 275.448 220.107
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 996.916 924.473 765.610 997.202 901.489
Poslovni prihodi 989.549 924.396 765.508 997.130 901.484
Poslovni rashodi 987.380 911.813 756.907 993.338 1.076.668
Financijski prihodi 7.367 77 102 72 5
Financijski rashodi 4.775 8.928 6.061 2.428 3.758
Ukupni rashodi 992.155 920.741 762.968 995.766 1.080.426
Dobit ili gubitak razdoblja 3.554 1.506 2.642 1.436 −178.937
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.761 3.732 2.642 1.436 −178.937
Porez na dobit 1.207 2.226 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.665 12.365 8.303 3.373 1.214
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4.665 12.365 8.303 3.373 1.214
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.437.641 2.293.611 2.278.688 2.071.997 1.657.183
Potraživanja 6.924 4.884 17.272 16.432 3.438
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.393 2.486 3.301 467 1.951
Ukupno aktiva 2.442.306 2.305.976 2.286.991 2.075.370 1.658.397

FILEX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo Varaždin