EUROCENTAR AURUM d.o.o. za trgovinu i proizvodnju u stečaju

EUROCENTAR AURUM d.o.o. u stečaju

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica • osnovano 2016. godine

Kontakt

Vukovarska cesta 352
Osijek

☎ +385 97 663 7749

 

OIB55231903763

MBS030172032

HRK 2020 2021
Prihodi 259,4k 181,1k
Dobit (neto) -193,0k -122,7k
Imovina 69,7k 11,9k
Zaposleni 6 2
Prosječna plaća 1,83k 7,22k

Vlasnici i uprava

Pero Dubravac jedini član d.o.o.
Ana Balikić stečajni upravitelj
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 709,0k 947,6k 668,5k 259,4k 181,1k
Poslovni prihodi 709,0k 947,6k 668,5k 259,4k 181,1k
Poslovni rashodi 681,1k 900,1k 781,8k 451,2k 303,8k
Financijski prihodi 1 1 3 3 -
Financijski rashodi 2,35k 1,42k 5,70k 1,29k -
Ukupni rashodi 683,4k 901,5k 787,5k 452,5k 303,8k
Dobit ili gubitak razdoblja 25,5k 46,1k -118,9k -193,0k -122,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 25,5k 46,1k -118,9k -193,0k -122,7k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,50k 1,50k 1,50k - -
Nematerijalna imovina - 1,50k 1,50k - -
Materijalna imovina 1,50k - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 169,4k 356,8k 236,0k 69,7k 11,9k
Potraživanja 56,6k 215,1k 138,9k 68,7k 11,9k
Financijska imovina 26,5k - - - -
Novac u banci i blagajni 22,0k 45,5k 1,06k 1,02k -
Ukupno aktiva 170,9k 358,3k 237,5k 69,7k 11,9k