BONEJA d.o.o.

Štavljenje i obrada kože dorada i bojenje krzna • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dubrava 35
Zagreb

☎ +385 47 613 538

 

OIB88954976061

MBS020007098

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 248.761 35.100
Dobit (neto) 91.825 9.650
Imovina 247.897 339.315
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi 1.874.290 264.465
Dobit (neto) 691.861 72.709
Imovina 1.867.783 2.556.571
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Sanja Šenjug jedini član d.o.o., direktor

BONEJA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 25.201 31.829 25.964 248.761 35.100
Poslovni prihodi 25.201 31.829 25.964 248.759 35.095
Poslovni rashodi 23.468 30.061 23.471 144.349 24.377
Financijski prihodi 0 0 0 1 4
Financijski rashodi - - 52 63 -
Ukupni rashodi 23.468 30.061 23.523 144.413 24.377
Dobit ili gubitak razdoblja 1.524 1.555 2.147 91.825 9.650
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.732 1.767 2.440 104.347 10.722
Porez na dobit 207 212 292 12.521 1.072
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 123.830 122.755 121.681 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 123.830 122.755 121.681 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 24.963 39.783 73.962 247.897 339.315
Potraživanja 16.323 19.224 16.975 15.237 91.903
Financijska imovina 8.560 13.736 40.944 81.425 114.606
Novac u banci i blagajni 79 6.822 16.041 151.234 132.806
Ukupno aktiva 148.793 162.539 195.643 247.897 339.315
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 189.884 239.819 195.628 1.874.290 264.465
Poslovni prihodi 189.883 239.818 195.626 1.874.277 264.430
Poslovni rashodi 176.827 226.500 176.844 1.087.602 183.676
Financijski prihodi 1 1 2 13 35
Financijski rashodi - - 393 482 -
Ukupni rashodi 176.827 226.500 177.237 1.088.084 183.676
Dobit ili gubitak razdoblja 11.490 11.721 16.184 691.861 72.709
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 13.057 13.319 18.391 786.206 80.789
Porez na dobit 1.567 1.598 2.207 94.345 8.080
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 932.999 924.903 916.806 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 932.999 924.903 916.806 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 188.089 299.748 557.271 1.867.783 2.556.571
Potraživanja 122.992 144.847 127.903 114.808 692.444
Financijska imovina 64.500 103.500 308.500 613.500 863.500
Novac u banci i blagajni 597 51.401 120.868 1.139.475 1.000.627
Ukupno aktiva 1.121.088 1.224.651 1.474.077 1.867.783 2.556.571

BONEJA društvo s ograničenom odgovornošću za preradu kože Zagreb