BARAC d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Gundulićeva ulica 3
Zagreb

☎ +385 99 218 8794

 

OIB88881738176

MBS080020314

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 57.552 75.504
Dobit (neto) 1.708 946
Imovina 23.633 51.437
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 633 746
2021 2022
Prihodi 433.626 568.889
Dobit (neto) 12.872 7.135
Imovina 178.067 387.559
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 4.774 5.624

Vlasnici i uprava

Blaženka Kovač Carić jedini osnivač d.o.o
Mario Kovač direktor

BARAC d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 201.461 180.051 69.405 57.552 75.504
Poslovni prihodi 201.459 180.050 69.405 57.551 75.504
Poslovni rashodi 185.423 169.821 90.206 55.841 74.523
Financijski prihodi 1 0 0 0 0
Financijski rashodi 18 23 42 2 33
Ukupni rashodi 185.442 169.844 90.248 55.843 74.557
Dobit ili gubitak razdoblja 14.038 8.982 −20.843 1.708 946
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 16.018 10.206 −20.843 1.708 946
Porez na dobit 1.979 1.224 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - 265 265
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - 265 265
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 43.164 52.514 7.996 23.368 45.074
Potraživanja 11.660 11.563 2.926 4.951 6.665
Financijska imovina - 1.013 1.013 1.013 1.262
Novac u banci i blagajni 13.962 19.754 3.529 17.402 37.146
Ukupno aktiva 43.164 52.514 7.996 23.633 51.437
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.517.908 1.356.595 522.935 433.626 568.889
Poslovni prihodi 1.517.899 1.356.590 522.932 433.625 568.888
Poslovni rashodi 1.397.074 1.279.517 679.660 420.736 561.499
Financijski prihodi 9 5 3 1 1
Financijski rashodi 143 175 319 18 255
Ukupni rashodi 1.397.217 1.279.692 679.979 420.754 561.754
Dobit ili gubitak razdoblja 105.773 67.675 −157.044 12.872 7.135
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 120.691 76.903 −157.044 12.872 7.135
Porez na dobit 14.918 9.228 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - 2.000 2.000
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - 2.000 2.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 325.220 395.667 60.247 176.067 339.615
Potraživanja 87.856 87.122 22.053 37.309 50.223
Financijska imovina - 7.639 7.639 7.639 9.514
Novac u banci i blagajni 105.204 148.837 26.596 131.119 279.878
Ukupno aktiva 325.220 395.667 60.247 178.067 387.559

BARAC d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Zagreb